[[en]]What is Email Marketing?[[vi]]Email Marketing là gì?

[[en]]Email marketing is one version of internet marketing, which includes online marketing via websites, social media, blogs, etc. It is similar to direct mail except that instead of sending mail through the postal service, advertisements are being sent electronically through email.

Email Marketing uses email to promote products and/or services. It also develops relationships with potential customers and/or clients. 

Email marketing allows companies to continue to inform their customers and tailor their marketing messages to those customers. It's also a great way to cultivate relationships with potential customers, keep all subscribers informed, ensure current customers stay up to date on your brand, offer coupons to encourage customer loyalty, and more!
[[vi]]Email Marketing là hình thức tiếp thị trên Internet, bao gồm tiếp thị trực tuyến thông qua các trang web, phương tiện truyền thông xã hội, blog, v.v. Nó tương tự như việc gửi thư trực tiếp nhưng thay vì gửi qua dịch vụ bưu chính, quảng cáo sẽ được gửi bằng email.

Email Marketing sử dụng email để quảng bá sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Nó cũng giúp phát triển mối quan hệ với khách hàng và/hoặc các đối tác tiềm năng. 

Email marketing cho phép các công ty tiếp tục thông báo và điều chỉnh thông điệp quảng cáo tới những khách hàng của họ. Đó cũng là một cách hay để tạo dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, giúp họ nắm bắt thông tin, đảm bảo khách hàng luôn cập nhật tình hình hiện tại của thương hiệu, cung cấp mã giảm giá để khuyến khích sự tin yêu của khách hàng dành cho công ty và còn hơn thế nữa!

[[en]]Advantages of Email Marketing[[vi]]Ưu điểm của Email Marketing

[[en]]Email has become such a popular marketing tool for businesses partly because it forces the user to take some kind of action; an email will sit in the inbox until it’s read, deleted, or archived. But email is also one of the most cost-effective tools available, too. In fact, a 2015 study by the U.K.-based Direct Marketing Association (DMA) found that for every $1 spent, email has an average return on investment (ROI) of $38. For more on the power of email marketing, check out our email marketing statistics by industry.

Email marketing can help you build a relationship with your audience while also driving traffic to your blog, social media, or anywhere else you’d like folks to visit. You can even segment your emails and target users by demographic so you’re only sending people the messages they want to see most. Here are some email marketing campaign tips to get started.
[[vi]]Email đã trở thành một trong các công cụ tiếp thị phổ biến cho các doanh nghiệp vì nó buộc người dùng phải thực hiện một số hành động; Một email sẽ nằm trong hộp thư đến cho đến khi nó được đọc, xóa hoặc lưu trữ nhưng email cũng là một trong những công cụ tối ưu về chi phí nhất hiện có. Trên thực tế, một nghiên cứu vào năm 2015 bởi Hiệp hội Tiếp thị Trực tiếp (DMA) có trụ sở tại Vương quốc Anh cho thấy cứ $1 chi ra, email đem về lợi tức đầu tư trung bình (ROI) là $38. Để biết thêm về sức mạnh của email marketing, hãy xem số liệu thống kê theo ngành của chúng tôi.

Email marketing có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng của mình đồng thời thúc đẩy lượng truy cập vào blog, phương tiện truyền thông xã hội hoặc bất cứ nơi nào khác mà bạn muốn người dùng ghé thăm. Bạn thậm chí có thể phân đoạn email của mình và nhắm mục tiêu người dùng theo vị trí địa lý để gửi những thông tin mà họ muốn xem nhất. Dưới đây là một số mẹo để bắt đầu chiến dịch email marketing.

[[en]]Revenue from Email is Less Than 30%?
You're Leaving Big Money On The Table[[vi]]Doanh thu từ email của bạn chỉ dưới 30%?
Bạn đang đánh rơi tiền rồi đấy!

[[en]]As acquisition costs rise and margins suffer after the iOS 14 uncertainty. Retention is the new CAC. Profiting from your hard-won customers is essential to success. Unfortunately, most retailers miss the mark on email marketing and SMS. Why?

Because they failed to implement an email & sms strategy that captures qualified subscribers, persuade them to become customers one time, then multiple times.

Maybe you’re tired of constant anxiety from a channel that never stops.

Maybe you’re working with an agency that failed to lead the charge.

Or maybe … your in-house jack-of-all-trade employee can't handle everything from social media to content marketing to email marketing well.

Unlike Other Ecommerce Email Marketing Agencies
We've been running multiple 6-7 figure eCommerce brands ourselves since 2017. We realized the importance of email & SMS marketing so we put a lot of work into implementing a system that helped us generate 52% revenue from email for one of our brands (Pretty Neat Creative).

Lots of our eCommerce friends asked us for advice and even to train their in-house employees. Some even requested our services since they do not prefer to manage more employees.

We see the potential of opening an email & sms agency that can deliver real results. Huge Win Media, your retention partner, is born like that.
[[vi]]Khi chi phí đầu tư tăng lên và lợi nhuận bị ảnh hưởng từ iOS 14 thì việc duy trì sẽ là cách mới để thu hút khách hàng. Lợi nhuận đến từ những khách hàng khó tính là vô cùng cần thiết. Tiếc là hầu hết các nhà bán lẻ bỏ lỡ email marketing và SMS. Tại sao vậy?

Bởi vì họ đã không thực hiện một chiến lược email và sms giúp nắm bắt thông tin các khách đăng ký đủ điều kiện, thuyết phục họ trở thành khách hàng một lần, sau đó nhiều lần.

Hoặc có thể do bạn đã quá mệt mỏi khi cứ phải lo lắng cho chuỗi công việc không có hồi kết?

Cũng có thể do bạn đang làm việc với một agency mà không thực sự dốc sức cho công việc?

Hoặc có thể... Nhân viên của bạn không thể xử lý mọi thứ từ phương tiện truyền thông xã hội đến sáng tạo nội dung email marketing chất lượng.

Không giống như các đơn vị Email Marketing thương mại điện tử khác, chúng tôi đã tự điều hành 6-7 thương hiệu thương mại điện tử khác nhau từ năm 2017. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của tiếp thị qua email và SMS vì vậy chúng tôi đã dành rất nhiều công sức để phát triển một hệ thống giúp chúng tôi tạo ra 52% doanh thu từ email cho một trong những thương hiệu của chúng tôi (Pretty Neat Creative).

Rất nhiều bạn bè eCommerce của chúng tôi đã yêu cầu được tư vấn và thậm chí đào tạo nội bộ nhân viên của họ. Một số thậm chí còn yêu cầu dịch vụ của chúng tôi vì họ không thích quản lý quá nhiều nhân viên.

Chúng tôi thấy được tiềm năng của việc mở ra một agency chuyên về Email và SMS. Và đó là cách mà Huge Win Media, đối tác lâu dài của bạn, ra đời.

[[en]]Schedule Talk[[vi]]Đặt Hẹn Ngay >>